Nitev Technology | Konya Web Site Tasarımı| Reklam Ajansı

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Satış Sözleşmesi

NiteV Technology Medya Web Tasarım Reklam LTD. ŞTİ  (Kısaca “şirket” olarak anılacaktır) adına tescillenmiş nitevtechnology.com.tr  mukim diğer taraftan satın alım işlemini sağlayan şahıs/kurum arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır.

KONU

İşbu sözleşme müşteri’nin iletişim, tanıtım, reklâm ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet yazılımlarının şirketin tarafından hazırlanması hizmetini kapsamaktadır.

MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. Müşteri, web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı dokümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür.
 2. Müşteri şirketin tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının şirketin ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder. Bu yazılımların kopyalanması veya üçüncü kişilere verilmesi durumunda müşteri ……………………….. TL cezai şart ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. Müşteri, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu şirketin hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.
 4. Müşteri, Domain Name Tescili ve Hosting hizmetlerinin kullandırılmasından kaynaklanan yürürlükte olan ve ileride yürürlüğe girecek tüm vergi, harç ve benzeri yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.  Malı satın alan mükim gerekli dosyaları "Açık Kaynaklı Yazılım (Open-source software)" olarak alması sebebiyle iade ve değişim talebinde bulunamaz. Dosyaların kopyalanması yada 3. kişilere aktarılması kesinlikle yasaktır oluşabilecek telif haklarından alıcı mükim sorumlu tutulacaktır.

şirketin YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. şirketin , müşteri’nin tanıtım ve reklam için ihtiyaç duyduğu yazılımları (web tasarımı) hazırlamakla yükümlüdür.
 2. şirketin iş teslim yükümlülüğü, internet sitesine konacak olan dökümanların Müşteri tarafından kendisine teslim edilmesinden itibaren başlar ve özel olarak talep edilen tasarımların teslim aralığı 3-48 gündür. (e-ticaret siteleri için 30-120 gündür. )
 3. Hayatın olağan koşullarına göre mümkün olmayan hatalar ve müşteri kaynaklı meydana gelen yada farklı bir yazılım firmasına sitenin yaptırılması durumunda meydana gelen sorunlardan   Nite v Technology sorumlu tutulamaz.
 4. şirketin müşteri için hazırlanmış tasarımdaki mevcut bölümlerdeki değişiklikler (komple tasarım değişikliği gerektirmeyen düzeltmeler ve düzeltme konusunda anlaşılan değişimler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği makul süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri sisteme entegre edeceğini beyan eder.
 5. şirketin müşteri tarafından talep edilen ek tasarım (tasarım değişikliği gerektiren düzeltmeler ve eklentiler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği makul süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri belirleyeceği  ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.

TEBLİGATA ESAS POSTA VE ELEKTRONİK POSTA ADRESİ

 1. Taraflar, konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için sözleşmenin ön yüzünde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
 2. Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.
 3. şirketin , sözleşme süresi içinde Müşteri’ye tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ

 1. İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi 1 (bir) yıl olarak belirlenmiştir. Müşteri sözleşmenin sona ermesinden 2 ay öncesine kadar sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişse, sözleşme

…………………………. hizmetleri konusunda aynı şartlarda her yıl 1 yıl daha uzamaya devam eder. Devam eden sözleşmenin koşulları aynı kalır. Ücret ise iş bu sözleşme ile belirlenen ücretin (%50 ) fazlası olarak her yıl artarak devam eder. Her iki taraf da bu hususta mutabıktır.

 1. Hizmet bedeli şirketin tarafından 1 (bir) yıllık teknik destek, Web Tasarım bedeli, Panel bilgileri, E-Mail kontrol, Domain, Hosting ve Basic SEO için TOPLAM : ……………………..TL + KDV olarak belirlenmiştir.
 2. Hizmet bedeli’nin %30’u  iş bu sözleşmenin akdedildiği tarihte ve nakit olarak, %30’u iş yarılandığında, kalan %40’ı ise işin bitiminde yani teslim sürecinde müşteri tarafından şirketin ödenecektir. Toplam işin %30’u başlangıç bedeli olan müşteriye tahsis edilecek (Domain, Hosting, Web Page Panel, Paralı Özel Tasarım) satın alınacağı için iş başlangıcında yani sözleşmenin akdedildiği tarihte işin toplam bedelinden %30’u peşin alınır. Alınan %30’luk toplam bedel ……………………TL olup iş bitiminde kalan bakiye ………………/201… tarihinde ödenecektir.
 3. İş bu sözleşmeden doğan damga vergisi müşteriye aittir.
 4. şirketin ’in önceden haber vermeksizin ve ileriye dönük olarak ücret ve tarifede değişiklik yapma hakkı saklıdır. Müşteri işbu değişiklik yapma yetkisini ve söz konusu değişiklikleri şimdiden beyan, kabul ve taahhüt eder.
 5. Ödemelerin tam ve zamanında yapılmaması durumunda ( her ne sebeple olursa olsun) şirketin taahhüt ettiği hizmetlerin hepsini ertelemek, durdurmak, iptal etmek ve sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmek hakkına sahiptir. Alınan başlangıç bedeli müşteriye geri iade edilmez.
 6. Müşteri, iş bu sözleşmede belirtilen maddelere aykırı hareket etmesi halinde şirketin yasal yollara başvurulabileceğini ve bu süreçte tüm masrafların da müşteri tarafından ödeneceği kabul ve beyan edilmiştir.

MÜŞTERİNİN BORCU ÖDEMEDE TEMERRÜDE DÜŞMESİ

 1. Müşteri, işbu sözleşmenin “14. ve 15.” maddesindeki ücretlerin ödenmemesi halinde hiçbir ihtar ve bildirime ihtiyaç olmaksızın temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda şirketin gecikme tarihinden itibaren aylık %30 gecikme faizi talep edebilir. Müşteri gecikme faizini ödemeyi, beyan, kabul ve taahhüt eder.
 2. Müşteri, işbu sözleşmeden doğan her türlü alacak için şirketin dava ya da icra takibi açması halinde aylık %30 gecikme faizi, bakiye miktarının %50’si kadar cezai şart, %20’si kadar Avukatlık ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
 3. Müşteri, işbu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için şirketin yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir için başvurması halinde, şirketin teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen Mahkemelerce teminat istendiğinde, bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

FESİH VE TAZMİNAT HAKLARI

 1. Müşteri, işbu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde ya da işbu sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, şirketin hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.
 2. Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında Müşteri; kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 3 katı ticari cezai tazminat ödemeyi, geciken ödemeler için de temerrüt tazminatı ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
 3. Fesih halinde tüm ücret kalemleri herhangi bir ihtarata veya bildirime ihtiyaç duymaksızın muaccel hale gelir.
 4. Müşteri, hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşme normal süre ile sona ermeden 2 ay önce yazılı olarak ihtar etmek şartı ile iş bu sözleşmeyi süresi sonunda fesih etme hakkına sahiptir.

YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

 1. İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

şirketin KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

 1. Müşteri, işbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda; şirketin defter kayıtlarının, microfilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının, şirketin göndermiş olduğu elektronik posta ve benzeri iletilerle Müşteri’nin İnternet ortamında yaptığı ve şirketin ’in bilgisayarlarında depolanmış kayıtlarının HMK anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve öncelikli delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, yukarıda belirtilen şirketin kayıtlarına karşı her türlü itiraz ve bunların usule uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 2. 29 (yirmi dokuz) maddeden ve 3(üç) sayfadan oluşan işbu sözleşme ………./………../201……. Tarihinde 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiş olup, her hangi bir satın alma işleminde okunmuş ve imza altına alınmış sayılacaktır. (Siparişin internet ortamı için şirketin Web Design & Development Studio’ya gönderilmesi iş bu sözleşmenin müşteri tarafından imzalanmış olduğu, tüm şartlarıyla kabul edilmiş olduğu anlamına gelmektedir.)

Telefon
WhatsApp
İnstagram
Telegram

Sana nasıl yardımcı olabiliriz?

Sorun mu yaşıyorsun?